EGO karta

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Egocard s.r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 47 843 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 99774/B je obchodná spoločnosť (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá ponúka fyzickým a právnickým osobám na území Slovenskej republiky možnosť nadobudnúť právo, na základe ktorého si tieto osoby (ďalej len „záujemcovia“) môžu uplatniť zľavy z kúpnej ceny alebo iné výhody pri kúpe tovaru a služieb od právnických alebo fyzických osôb, ktoré predaj tovarov a služieb vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktoré sú zmluvne zaviazané voči poskytovateľovi na poskytovanie zliav a iných výhod (ďalej len „partner“).

1.2 Záujemcovia nadobudnutie tohto práva preukazujú kartou EGOCARD (ďalej len „karta“), alebo inou kartou označenou logom „EGOCARD“, v mobilnej aplikácii označenej logom EGOCARD s vyobrazenou kartou s logom EGOCARD a identifikačným číslom klienta, ktoré poskytovateľ dodáva záujemcovi za cenu podľa aktuálneho cenníka.

1.3 Držiteľom karty sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovateľa a zakúpi si uvedenú kartu EGOCARD od poskytovateľa, jeho obchodných partnerov alebo sprostredkovateľov. Následne okamžite obdrží prenosnú kartu, ktorá je ihneď aktívna a pripravená k použitiu pri uplatňovaní zliav u zmluvných partnerov poskytovateľa.

1.4 Záujemca vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol pri zakúpení karty EGOCARD sú pravdivé, a v prípade poskytnutia nepravdivých údajov nahradí spoločnosti Egocard s.r.o. tým spôsobenú škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.

1.5 V prípade straty alebo odcudzenia nevzniká držiteľom kariet vzhľadom na povahu a spôsob použitia prenosnej karty pri uplatňovaný zliav nárok na vydanie náhradnej karty. Ak držiteľ predloží kartu EGOCARD s evidentnými známkami mechanického poškodenia, pre ktoré si nemôže uplatňovať nárok na poskytnutie zľavy, vymení mu poskytovateľ takto zničenú kartu za novú. Držiteľ za výmenu karty zaplatí poskytovateľovi poplatok 5 Eur, ak privodil alebo nezabránil okolnostiam, ktoré viedli k mechanickému poškodeniu karty.

1.6. Záujemca v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení udeľuje poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom evidencie kariet a poskytovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje záujemcu a využívať ich výhradne na tento účel.


2.1 Držiteľ karty je oprávnený zúčastniť sa na zľavovom programe poskytovateľa prostredníctvom kariet EGOCARD a využívať s tým spojené výhody.

2.2 Pre držiteľa karty nevyplýva žiaden záväzok odporúčať zľavový program poskytovateľa, ani nie je zaviazaný dosiahnuť určitý výsledok. Akúkoľvek inú činnosť vykonáva držiteľ karty výhradne na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Držiteľ karty má nárok len na výhody v súvislosti s poskytnutím zliav u partnerov poskytovateľa. Žiadna ďalšia odmena, cashback ani iné nároky mu nepatria. Poskytnutú zľavu nie je možné zameniť na hotovosť.

2.4 Zľavy poskytované prostredníctvom kariet EGOCARD nie je možné kumulovať ani kombinovať s inými zľavami, ktoré partner poskytuje v rámci svojej obchodnej činnosti nad rámec zazmluvneného rozsahu.

2.5 Za vzniknuté škody v dôsledku zneužitia karty neoprávnenou osobou nesie zodpovednosť v plnom rozsahu výlučne držiteľ karty.

2.6. Držiteľ karty nemá nárok žiadať od poskytovateľa peňažnú náhradu za neposkytnutie zľavy zo strany partnera, ktoré poskytovateľ nemohol vlastným konaním ovplyvniť. Avšak v duchu zmierlivého riešenia vzniknutej situácie poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby umožnil držiteľovi karty využiť zľavu u iného obchodného partnera v obdobnom segmente tovarov a služieb.


3.1 Poskytovateľ uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú držiteľom kariet EGOCARD nadobúdať výhody pri poskytovaní zliav z cien tovarov a služieb. Poskytovateľ sa usiluje dohodnúť čo možno najlepšie podmienky a neustále rozširovať sieť svojich obchodných partnerov.

3.2 Prehľad aktuálnych obchodných partnerov je prístupný online na internetovej stránke poskytovateľa – www.egocard.eu – vrátane ďalších informácií o rozsahu a výške poskytovaných zliav.

3.3 Poskytovateľ nezodpovedá za skutočnosť, ak držiteľovi nebola poskytnutá zľava z dôvodu, že partner jednostranne ukončil s poskytovateľom zmluvnú spoluprácu. Poskytovateľ vždy podľa svojich možností zabezpečí v danom segmente tovarov alebo služieb iný podnikateľský subjekt, ktorý poskytne držiteľovi kariet príslušnú zľavu.

3.4 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť podmienky zľavového programu jednostranne, bez toho, aby musel takúto zmenu držiteľovi kariet priamo oznamovať.


4.1 Všetok obsah prezentovaný na kartách EGOCARD ako aj na internetovej stránke vrátane dizajnu, textu, loga, obrázkov je chránený autorským právom, jeho kopírovanie, úprava, alebo ďalšie šírenie bez výslovného súhlasu poskytovateľa sa prísne zakazuje. Zostavy údajov, softvér, ako aj obsah databáz sú výhradným vlastníctvom poskytovateľa a podliehajú ochrane autorských práv podľa právnych predpisov SR.

4.2 Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa primerane použijú tiež pre držiteľov jednorazových kupónov vydaných poskytovateľom a s platnosťou 3 mesiace, ktoré obdobne oprávňujú ich držiteľov na poskytnutie zliav.

4.3 Tieto všeobecné podmienky pre držiteľov kariet EGOCARD sú platné od 22. 7. 2014.V Bratislave, dňa 15. 02. 2016


Egocard s.r.o.