EGO karta

Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Egocard s.r.o., se sídlem Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 47 843 918, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Praze, oddíl: Sro, vložka č. 99774/B, je obchodní společnost (dále jen „poskytovatel“), která nabízí fyzickým a právnickým osobám na území Slovenské republiky možnost nabýt práva, na základě kterého si tyto osoby (dále jen „zájemci“) mohou uplatnit slevy z kupní ceny nebo jiné výhody při koupi zboží a služeb od právnických nebo fyzických osob, které prodej zboží a služeb vykonávají v rámci své podnikatelské činnosti a které jsou smluvně zavázány vůči poskytovateli k poskytování slev a jiných výhod (dále jen „partner“).

1.2 Zájemci nabytí tohoto práva prokazují kartou EGOCARD (dále jen „karta“), nebo jinou kartou označenou logem „EGOCARD“, v mobilní aplikaci označené logem EGOCARD s vyobrazenou kartou s logem EGOCARD a identifikačním číslem klienta, které poskytovatel dodává zájemci za cenu dle aktuálního ceníku.

1.3 Držitelem karty se může stát každá fyzická osoba starší 18 let včetně, která souhlasí se Všeobecnými podmínkami poskytovatele a zakoupí si uvedenou kartu EGOCARD od poskytovatele, jeho obchodních partnerů nebo zprostředkovatelů. Následně okamžitě obdrží přenosnou kartu, která je ihned aktivní a připravená k použití při uplatňování slev u smluvních partnerů poskytovatele.

1.4 Zájemce prohlašuje, že údaje, které poskytl při zakoupení karty EGOCARD, jsou pravdivé, a v případě poskytnutí nepravdivých údajů nahradí společnosti Egocard s.r.o. tím způsobenou škodu, resp. jiné vůči ní uplatněné nároky a sankce.

1.5 V případě ztráty nebo odcizení nevzniká držitelům karet vzhledem k povaze a způsobu použití přenosné karty při uplatňování slev nárok na vydání náhradní karty. Pokud držitel předloží kartu EGOCARD s evidentními známkami mechanického poškození, pro které nemůže uplatňovat nárok na poskytnutí slevy, vymění mu poskytovatel takto zničenou kartu za novou. Držitel za výměnu karty zaplatí poskytovateli poplatek 5 Eur, pokud přivodil okolnosti nebo nezabránil okolnostem, které vedly k mechanickému poškození karty.

1.6. Zájemce ve smyslu ustanovení zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidence karet a poskytovatel se zavazuje chránit osobní údaje zájemce a využívat je výhradně pro tento účel.


2.1 Držitel karty je oprávněn účastnit se na slevovém programu poskytovatele prostřednictvím karet EGOCARD a využívat s tím spojené výhody.

2.2 Pro držitele karty nevyplývá žádný závazek doporučit slevový program poskytovatele, ani není zavázán dosáhnout určitého výsledku. Jakoukoli jinou činnost vykonává držitel karty výhradně na vlastní odpovědnost.

2.3 Držitel karty má nárok pouze na výhody v souvislosti s poskytnutím slev u partnerů poskytovatele. Žádná další odměna, cashback ani jiné nároky mu nenáleží. Poskytnutou slevu nelze směnit za hotovost.

2.4 Slevy poskytované prostřednictvím karet EGOCARD nelze kumulovat ani kombinovat s jinými slevami, které partner poskytuje v rámci své obchodní činnosti nad rámec nasmlouvaného rozsahu.

2.5 Za vzniklé škody v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost v plném rozsahu výlučně držitel karty.

2.6. Držitel karty nemá nárok žádat od poskytovatele peněžitou náhradu za neposkytnutí slevy ze strany partnera, které poskytovatel nemohl vlastním jednáním ovlivnit. Avšak v duchu smírného řešení vzniklé situace poskytovatel vyvine maximální úsilí, aby umožnil držiteli karty využít slevu u jiného obchodního partnera v obdobném segmentu zboží a služeb.


3.1 Poskytovatel uzavírá s obchodními partnery dohody, které umožňují držitelům karet EGOCARD nabývat výhody při poskytování slev z cen zboží a služeb. Poskytovatel se snaží dohodnout co možná nejlepší podmínky a neustále rozšiřovat síť svých obchodních partnerů.

3.2 Přehled aktuálních obchodních partnerů je přístupný online na internetových stránkách poskytovatele – www.egocard.eu – včetně dalších informací o rozsahu a výši poskytovaných slev.

3.3 Poskytovatel neodpovídá za skutečnost, že držiteli nebyla poskytnuta sleva z důvodu, že partner jednostranně ukončil s poskytovatelem smluvní spolupráci. Poskytovatel vždy podle svých možností zajistí v daném segmentu zboží nebo služeb jiný podnikatelský subjekt, který poskytne držiteli karet příslušnou slevu.

3.4 Poskytovatel je oprávněn změnit podmínky slevového programu jednostranně, aniž by musel takovou změnu držiteli karet přímo oznamovat.


4.1 Veškerý obsah prezentovaný na kartách EGOCARD, jakož i na internetové stránce včetně designu, textu, loga, obrázků je chráněn autorským právem, jeho kopírování, úprava nebo další šíření bez výslovného souhlasu poskytovatele se přísně zakazuje. Sestavy údajů, software, jakož i obsah databází jsou výhradním vlastnictvím poskytovatele a podléhají ochraně autorských práv podle právních předpisů SR.

4.2 Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek se přiměřeně použijí také pro držitele jednorázových kuponů vydaných poskytovatelem a s platností 3 měsíce, které obdobně opravňují jejich držitele k poskytnutí slev.

4.3 Tyto všeobecné podmínky pro držitele karet EGOCARD jsou platné od 22. 7. 2014.V Bratislavě, dne 15. 02. 2016


Egocard s.r.o.