Karta EGO

Ogólne Warunki Handlowe

1.1 Egocards.r.o. [Egocard Sp. Z o.o.], z siedzibą przy ul.: Šafárikovonámestie 7, 811 02 Bratislava [Bratysława], Słowacja, slowacki REGON: 47 843 918, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Bratysława Bratysława I., Dział: Sro, Wkładka nr 99774/B, to spółka prawa handlowego (nazywana dalej „Udzielającym“), która oferuje osobom prawnym lub fizycznym na terytorium Republiki Słowackiej możliwość nabycia prawa, na mocy którego osoby te (nazywane dalej „Osobami zainteresowanymi“) mogą korzystać ze zniżek ceny zakupu lub z innych korzyści przy zakupie towaru lub usług od osób prawnych lub fizycznych trudniących się sprzedażą towarów lub usług w ramach swojej działalności gospodarczej i które umownie są zobowiązane do udzielania klientom zniżek i/lub innych korzyści (nazywany dalej „Partnerami“).

1.2 Zainteresowane osoby, nabycie wyżej wymienionych praw dokumentują posiadaniem karty EGOCARD (nazywanej dalej „Kartą) lub innej karty oznaczonej logiem „EGOCARD“, aplikacją telefonii komórkowej oznaczonej logiem EGOCARD z symbolem karty posiadającej logo EGOCARD i numerem identyfikacyjnym klienta, które Udzielający dostarczy Osobie zainteresowanej w cenie wg aktualnego cennika.

1.3 Posiadaczem Karty może się stać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Udzielającego i zakupi wspomnianą kartę EGOCARD od Udzielającego, jego partnerów handlowych lub pośredników. W dalszej kolejności bezzwłocznie otrzyma Kartę na okaziciela, która jest aktywna i gotowa do natychmiastowego korzystania ze zniżek u umownych Partnerów Udzielającego.

1.4 Zainteresowana osoba oświadcza, że dane, które podała przy zakupie Karty EGOCARD są prawdziwe, zaś w razie podania nieprawdziwych danych pokryje spółce Egocards.r.o. powstałą wskutek tego szkodę lub inne względem niej wyciągnięte roszczenia i sankcje.

1.5 W razie straty lub kradzieży posiadacz Karty, biorąc pod uwagę ważność i sposób korzystania ze zniżek przy stosowaniu karty na okaziciela, nie ma prawa do wydania karty zastępczej. Jeśli posiadacz Karty EGOCARD przedłoży Kartę z ewidentnymi znakami uszkodzenia mechanicznego, z powodu których nie może korzystać ze zniżek, to Udzielający wymieni mu tę zniszczoną Kartę na nową. Za wymianę Karty posiadacz zapłaci Udzielającemu opłatę w wysokości 5,- EUR, jeśli spowodował lub nie zapobiegł okolicznościom prowadzącym do jej mechanicznego uszkodzenia.

1.6. Zgodnie z postanowieniami Ustawy nr 428/2002 słowackiego Dz. U. o ochronie danych osobowych w brzmieniu aktualnym Osoba Zainteresowana wyraża Udzielającemu zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia ewidencji kart, zaś Udzielający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Osoby zainteresowanej i wykorzystywania ich wyłącznie w tym celu.


2.1 Posiadacz Karty jest uprawniony do korzystania z programu rabatowego Udzielającego za pośrednictwem kart EGOCARD oraz do korzystania ze związanych z tym korzyści.

2.2 Na posiadaczu Karty nie ciąży żaden obowiązek polecania programu rabatowego Udzielającego osobom trzecim, ani nie jest on zobowiązany do osiągnięcia jakiegokolwiek wyniku. Wszelką inną działalność posiadacz Karty wykonuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

2.3 Posiadacz Karty ma prawo jedynie do tych zniżek, które udziela partner Udzielającego. Nie przysługują mu żadne inne zniżki, zwroty za zakupy czy inne korzyści. Udzielonej zniżki nie można zamienić na gotówkę.

2.4 Zniżek świadczonych za pośrednictwem kart EGOCARD nie można kumulować lub łączyć z innymi ulgami, które Partner oferuje w ramach swojej działalności handlowej ponad ramy stosunku umownego z Partnerem.

2.5 Za szkody powstałe w wyniku nadużycia karty przez osobę do tego nieuprawnioną wyłączną odpowiedzialność ponosi w całym zakresie posiadacz Karty.

2.6. Posiadacz Karty nie ma prawa do domagania się od Udzielającego pieniężnego zadość uczynienia z tytułu nie udzielenia zniżki przez Partnera, na które Udzielający nie ma wpływu. Jednakże w duchu polubownego rozstrzygnięcia powstałej sytuacji Udzielający dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia posiadaczowi Karty skorzystania ze zniżki u innego Partnera w podobnym segmencie towarów i usług.


3.1 Udzielający zawiera z Partnerami porozumienia, na mocy których, posiadacze kart EGOCARD będą uzyskiwać korzyści z tytułu nabywania towarów i usług po obniżonych cenach. Udzielający stara się o uzgadnianie możliwie jak najlepszych warunków sprzedaży i nieustanne rozbudowywanie sieci swoich Partnerów.

3.2 Przegląd aktualnych Partnerów dostępny jest online na stronie internetowej Udzielającego – www.egocard.eu – wraz z innymi informacjami dotyczącymi zakresu i wysokości oferowanych zniżek.

3.3 Udzielający nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której posiadaczowi karty nie udzielono zniżki z powodu jednostronnego zakończenia przez Partnera współpracy z Udzielającym. Udzielający zawsze i w zależności od możliwości zagwarantuje w danym segmencie towarów lub usług inny podmiot gospodarczy, który zaoferuje posiadaczowi Karty stosowną zniżkę.

3.4 Udzielający ma prawo do jednostronnej zmiany warunków programu rabatowego bez potrzeby bezpośredniego oznajmienia takiej zmiany posiadaczowi Karty.


4.1 Całość treści prezentowanej na Karcie EGOCARD oraz na stronie internetowej, wraz z ich wyglądem, tekstami, logiem czy rysunkami podlega ochronie w myśl prawa autorskiego, co oznacza, że ich kopiowanie, zmiana lub dalsze powielanie bez wyraźnej zgody Udzielającego są bezwzględnie zabronione. Zestawy danych, oprogramowanie i zawartość baz danych są wyłączną własnością Zleceniobiorcy i są objęte międzynarodową ochroną praw autorskich w myśl legislatywy Republiki Słowackiej.

4.2 Postanowienia Ogólnych Warunkach Handlowych stosuje się też odpowiednio do posiadaczy jednorazowych talonów wydanych przez Udzielającego z ważnością do 3 miesięcy, uprawniających ich posiadaczy do otrzymania zniżki.

4.3 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczące posiadaczy kart EGOCARD obowiązują od dnia 22.07.2014 r.


W Bratysławie dnia 15.02.2016 r.


Egocard s.r.o.